|PORADNIK

 

| PODSTAWOWE POJĘCIA

 


Zdolność prawna- każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną (art. 8 k.c.) - oznacz to, że zdolność prawna umożliwia osobie fizycznej występowanie w charakterze podmiotu stosunku prawnego, czyli umożliwia nabywanie praw i obowiązków.

Zdolność do czynności prawnych- pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (art.11 k.c.), - a pełnoletnim jet ten kto ukończył osiemnaście lat, a więc dana osoba może samodzielnie zmieniać swą sytuację prawną, nabywać i zbywać uprawnienia i obowiazki we własnym imieniu.

Własność w k.c. określona jest następująco: w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą., - właściciel może więc: korzystać z rzeczy, odsunąć inne osoby od korzystania z rzeczy, pobierać pożytki i dochody z rzeczy, rozporzadzać rzeczą.

Nieruchomość to części powierzchni ziemckiej stanowiace odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem zwiazane, lub części takich budynków, jezeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrebny od gruntu przedmiot własności. (art. 46 k.c.) - pośród nieruchomości wyróżnia się: nieruchomosci gruntowe, nieruchomości budynkowe, nieruchomości lokalowe.

Księga wieczysta jest rejestrem praw własności, i prowadzona jest przez wydział ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Zawiera stan prawny nieruchomości. Każda księga sklada się z czterech działów, - dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości i spis praw związanych z jej własnością, drugi dział określa własność i użytkowanie wieczyste, dział trzeci dotyczy ograniczonych praw rzeczowych, oraz ograniczeń w rozporzadzaniu nieruchomością, dział czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.


 

 

| WARTO WIEDZIEĆ

 


 O.........



 

Treści zawarte w powyższej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Makowski Nieruchomości 2007-2023.